آموزش تبلو Tableau – بررسی مباحث مربوط به متادیتا Metadata

در این قسمت از آموزش نرم افزار تبلو Tableau به مباحث مربوط به متادیتا metadata می پردازیم.

ادامه مطلب