دوره فارسی آموزش نرم افزار Tableau - فصل -۱

جلسه ۱ :  Distributing   و   publishing

مدرس : دکتر سعیدی

فصل -۱

جلسه ۲ : Getting Started with Data

مدرس : دکتر سعیدی

فصل -۱