دوره تخصصی آموزش فارسی نرم افزار Tableau

جلسه ۱ :  Distributing   و   publishing

مدرس : دکتر سعیدی

فصل -۱

جلسه ۲ : Getting Started with Data

مدرس : دکتر سعیدی

فصل -۱

جلسه ۳ : نحوه آماده سازی داده ها از جنس اکسل و text

 مدرس : دکتر سعیدی
فصل -۲
 
 

جلسه ۴ : نحوه اکسترکت کردن داده ها

 مدرس : دکتر سعیدی
فصل -۲
 
 

جلسه ۵ : نحوه join و ترکیب جداول

 مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۲

جلسه ۶ : نحوه ترکیب داده ها data blending

 مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۲

جلسه ۷ : مفاهیم مربوطه به متادیتا و Editing Metadata and Saving Data Sources

 مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۲

جلسه ۸ :مفاهیم مقدماتی بصری سازی و ویژوالیزیشن

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۹ : مفاهیم مربوط به Drill Down and Hierarchies

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۰ : مفاهیم مقدماتی فیلتر کردن محتوا

مدرس : دکتر سعیدی

فصل  – ۳

جلسه ۱۱ : مفاهیم پیشرفته مربوط به فیلتر کردن نمودارها و داشبوردها

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۲ :مفاهیم مربوط به فرمت بندی شیت ها و داشبوردها

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۳ : مفاهیم مربوط به فرمت بندی شیت ها و داشبوردها 

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۴ : مفاهیم مربوط به ساختن Set و مجموعه های دلخواه

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۵ : مفاهیم مربوط به گروه بندی محتوا

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۶ : مفاهیم مربوط به مرتب کردن داده ها

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۷ : بررسی راه های دیگر جهت ساختن گروه

 مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۸ :مفاهیم مربوط به خطوط مرجع 

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۱۹ :مفاهیم مربوط به Trend Lines و روندها

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۳

جلسه ۲۰ : مفاهیم مربوط ساختن SET و مجموعه های جدید

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۱ : مفاهیم مربوط به استفاده از فیلترشلف و کاربردهای مربوطه

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۲ : مفاهیم مربوط به نحوه فرمول نویسی در تبلو 

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۳ : مفاهیم مربوط به اگریگیشن و توابع تجمعی

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۴ : مفاهیم مربوط به استفاده از توابع منطقی و لاجیک 

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۵ : مفاهیم مربوط به استفاده از توابع و فرمول های string

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۶ : مفاهیم مربوط به استفاده از توابع و فرمول های date

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۷ :مفاهیم مربوط به استفاده از توابع و فرمول های مربوط به type

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۸ : مفاهیم مربوط به استفاده از Table Calculation

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۲۹ : مفاهیم مربوط به استفاده از اعمال تغییرات در Table Calculation

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۳۰ : مفاهیم مربوط به استفاده از پارامترها

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۴

جلسه ۳۱ : مفاهیم مربوط به آشنایی کلی با مفهوم نقشه وکاربرهای آن

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۵

جلسه ۳۲ : مفاهیم مربوط به استفاده از نقشه در Tableau

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۵

جلسه ۳۳ :مفاهیم مربوط به استفاده از نقشه های mapbox در تبلو

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۵

جلسه ۳۴ : مفاهیم مربوط به تنظیمات مختصات جغرافیایی

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۵

جلسه ۳۵ : نحوه ساخت داشبوردهاBuilding a Dashboard   

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۶

جلسه ۳۶ : مفاهیم مربوط به استفاده از اکشن ها در داشبورد تبلو

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۶

جلسه ۳۷ : مفاهیم مربوط به فرمت بندی و ساختار نمایشی داشبورد 

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۶

جلسه ۳۸ : نحوه ساخت و طراحی استوری Story

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۶

جلسه ۳۹ : مفاهیم مربوط به نحوه اتصال نرم افزار R به تبلو

مدرس : دکتر سعیدی

فصل – ۷

جلسه ۴۰ : مفاهیم مربوط به آموزش Tableau Server

مدرس : دکتر سعیدی

فصل  – ۷